Вода .bg  

Закони и нормативи

<< страница 2 / 3 >>

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (обн.,ДВ,бр.65 от 27 юли 2004 г.) ...

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТO

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАПриет с ПМС No 319 от 29.12.2002 г., обн., ... ...

НАРЕДБА No 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към

НАРЕДБА No 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване Издадена от министъра ... ...

НАРЕДБА No 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпа

НАРЕДБА No 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпанеИздадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ... ...

НАРЕДБА No 10 от 3.07.2001 г. за заустване

НАРЕДБА No 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ... ...

НАРЕДБА No 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предна

НАРЕДБА No 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на ... ...

НАРЕДБА No 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежн

НАРЕДБА No 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (обн.,ДВ,бр.10 от 2 февруари 2001 г.) ...

НАРЕДБА No 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване

НАРЕДБА No 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места Издадена ... ...
<< 2 / 3 >>