Вода .bg  

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Централна сграда: 1000 София, ул. "У. Гладстон" 67, Телефон: 02/ 940 6000
Втора сграда: 1000 София, бул. "Мария Луиза" 22, Телефон: 02/ 940 6000
Email: feedback@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/address.html

Обща администрация
Дирекция "Правно-нормативно и административно обслужване"
Дирекция "Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността"

Специализирана администрация
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Дирекция "Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество"
Дирекция "Води"
Дирекция "Земни недра подземни богатства"
Дирекция "Координация на регионалните инспекции по околната среда и водите"
Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
Дирекция "Превантивна дейност"
Дирекция "Управление на отпадъците"
Дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда"
Дирекция "Кохезионна политика за околна среда"
Дирекция ""Инвестиционна политика и обществени поръчки"

Информационен център на МОСВ /ул. "У. Гладстон" 67/
Лице за контакт: Елена Грошева
Телефон: 02/ 940 633, Факс: 02/ 988 59 13
        << върни се назад