Вода .bg  

Община Бургас ще изгради информационна система за управление на риска от наводнения

Автор: Силвия Ценова
Община Бургас планира да изгради и внедри информационна система за управление на водите и риска от наводнения. Проектът "Управление на риска от наводнения в община Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014, програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води".
Съгласно данните от Басейнова дирекция - Черноморски район, могат да се очертаят три области с повишена възможност от наводнения, разположени по поречието на р. Айтоска, р. Чукарска и р. Дермендере, и със завишен риск за населението на Бургас, Равнец от Черно море. В област Бургас около 73 километра са зони, идентифицирани като податливи на наводнения. Тези зони са дефинирани като високо рискови предвид релефа, отстоянието им от населените места и наличието на големи водни повърхности, свързани с морето - трите езера - Бургаско, Атанасовско и Мандренско-Пода.
Община Бургас вече е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за разработване и поддръжка на информационна система за управление на водите и доставка, монтаж, инсталиране, тестване, въвеждане в експлоатация и поддръжка на мониторингово оборудване на водните басейни на територията на общината. Прогнозната й стойност е 757 335 лв. без ДДС.

infrastructure.bg/, 01 ноември 2015

        << върни се назад