Вода .bg  

Водният проект на Пловдив за 106 млн. лв. чака одобрение по ОП "Околна среда" 2014-2020

С актуализирано проектно предложение на стойност 106 760 045,78 лв. Община Пловдив кандидатства по отворената процедура "Изпълнение на ранни ВиК проекти" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда" 2014-2020. Освен Пловдив конкретни бенефициенти са общините Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с Долна Митрополия), чийто водни проекти бяха обект на преглед от Европейската комисия през предишния програмен период, но заради дългите съгласувателни процедури не стигнаха до подписване на договор с ОПОС.
Съгласно новите насоки за кандидатстване, е направена актуализация на Анализа разходи-ползи на "Интегриран воден проект на водите на Пловдив – етап I", с който е редуциран първоначалният бюджет от 142 млн. лв. с ДДС. Собственото съфинансиране на община Пловдив вече е в размер на 8 875 949 лв.
Реконструкцията, модернизцията и доизграждането на градската пречиствателна станция за отпадъчни води
остава основен приоритет на интегрирания водния проект на Пловдив. Основните дейности са рехабилитация на механичното стъпало за по-строго пречистване, изграждане на инсталация за отстраняване на биогенни елементи и на съоръжения за екологосъобразно третиране на утайките.
Подмяна на ВиК мрежата
в четири квартала на север от река Марица е вторият компонент на водния проект. В обхвата му е включена реконструкция 16,1 км второстепенна канализационна мрежа и 14 км водопроводи с 800 сградни отклонения, както и рехабилитация на 2,8 км главен колектор VII и изграждане на негов дубльор с дължина 3,6 км по бул. "Дунав".
До началото на април община Пловдив очаква да подпише с МОСВ договора за безвъзмездна финансова помощ, и да стартира нови обществени поръчки за изпълнители на отделните компоненти на водния проект. През 2012 г. община Пловдив изпреварващо обяви тръжни процедури, избрани бяха изпълнители, но до сключване на договори не се стигна, след като дългочаканото одобрение от Брюксел се забави повече от две години и ЕК отказа признаването на ДДС като възстановим разход за общините-бенефициенти.
Кметът инж. Иван Тотев обяви преди време, че в обществените поръчки за реконструкция на ВиК мрежата ще бъде включено и възстановяване на уличната мрежа от бордюр до бордюр – дейности, които не са допустим разход по ОПОС, но ще бъдат финансирани от общинския бюджет.

gradat.bg, 28 февруари 2016

        << върни се назад