Вода .bg  

В Добричко ползват по-малко вода

В област Добрич общо използваните води през 2010 г. са почти 11 млн. кв. м, при което потребяваната вода в областта бележи спад с 9% спрямо 2009 г., сочат данните на ТСБ-Добрич. За страната използваната вода през 2010 г. е 4 821 млн. м3, което е с 2% по-малко спрямо 2009 г. През последните пет години неизменно сме на 8-мо място по използвана вода, като с най-малко потребление на вода е Търговище и Разград, а с най-голямо - Враца. Известен спад бележи използваната от домакинствата в Добрич питейна вода, доставена от общественото водоснабдяване - от 76 л/ден на човек през 2009 г. на 73 л през 2010 г. Данните показват значими регионални различия - с най-високо потребление е столицата.
През 2010 г. за област Добрич в експлоатация са 6 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, при 79 станции общо за страната. В областта има 6 депа за битови отпадъци, в които през 2010 г. са депонирани 109 хил. т. За област Добрич през 2010 г. общо образуваните битови отпадъци са 118 хил. т, при общо за страната 3 млн.т. Това поставя област Добрич на 17о място, като на първо с най- малко отпадъци е област Разград, а с най-много отпадъци е столицата. Спрямо 2009 г. общо образуваните битови отпадъци в областта ни намаляват с 13 хил. т.
Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи.
През 2010 г. за опазване и възстановяване на околната среда в страната са изразходвани 1 329 млн. лева. За област Добрич по този показател са изразходвани 11 418 хил. лева, което е с 10% помалко от средствата, заделени през 2009 г.

Дума, 27.12.2011, страница 6

        << върни се назад