Вода .bg  

Проектът "Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на Видин" с акт 16

Автор: Милена Василева
Протокол образец 16 бе съставен от приемателна комисия, включваща представители на възложителя, строителния надзор, изпълнителите и специализирани контролни органи. Член на комисията бе и инж.Георги Станилов – управител на "Станилов" ЕООД и представляващ ДЗЗД "Обединение Панония Аква", изпълнител на проекта.
Проектът "Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на Видин" е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на България чрез ОП "Околна среда 2007-2013".

Освен обекта за рехабилитация на ВиК мрежата във Видин в общината се изпълнява и проект за пречиствателна станция за отпадъчни води, чието завършване остава за периода 2014-2020 според министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, която направи анализ на проектите по време на Комитета за наблюдение на ОПОС.
Проект:Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на Видин
Възложител: Община Видин
Изпълнител: ДЗЗД "Обединение Панония Аква"
Консултант (Строителен надзор): ДЗЗД "ПК2000-АКВА"
Проектант: ДЗЗД "ТРАНСЕКОПРОЕКТ".
Подписване на договор: 04.11.2013 г.

infrastructure, 10 октомври 2015

        << върни се назад