Вода .bg  

Европейският съюз: Директива за водата

Европейски съюз (ЕС)
http://http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15005.htm
mailbox@scadplus.ec.europa.eu.
Европейският съюз: Директива за водата
Обща рамка:
 - рамкова директива в областта на политиката по водата;
 - приоритетни области в политиката на водата;
 - остойностяване и дългосрочно управление на водите;
 - оценка и управление на наводненията.
Специфични употреби на водите:
 - питейни води;
 - нови изисквания;
 - повърхностни пресни води: качество и изисквания за контрол;
 - повърхностни пресни води: методи за замерване и анализ;
 - води за къпане;
 - обработка на градски отпадни води
 - води, подходящи за рибовъдство;
 - качество на води за развъждане на миди;Замърсяване на морските води:
 - стратегия за състоянието на морските води;
 - случайни замърсявания на морската вода;
 - компенсационни фондове в случаи на замърсявания на водите от петролни продукти;
 - замърсявания на водите от плавателни съдове и въвеждане на санкции срещу криминални действия;
 - забрана за оловоорганически съставки;
 - Конвенцията за бункерите;
 - регионални конвенции;
 - Конвенция за защита на Средиземно море – Барцелона;
 - Конвенция за защита на Балтийско море – Хелзинки;
 - Конвенция ОСПАР (OSPAR);
 - допълнителна информация: Морска сигурност;
Регионални води
 - Стратегия по околна среда за Средиземно море;
 - Хелзинкска конвенция за трансгранични водни пътища и международни езера;
 - Конвенция за защита на река Рейн;
 - Регион Дунав-Черно море;
Изхвърляне на субстанции
 - защита на подземните води;
 - интергрирана превенция и намаляване на замърсяванията;
 - качество на повърхностните води;
 - приоритетни субстанции в политиката на водата;
 - стандарти за качеството на околната среда, приложими към повърхностните води
 - биологическа разградимост и етикетиране на миещи препарати;
 - устойчиви органични замърсители (УОЗ);
 - Нитрати;
 - Живак;
 - защита от други опасни субстанции във водна среда;
 - защита от други опасни субстанции в подземните води.
http://http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15005.htm
        << върни се назад