Вода .bg  

Обявени са защитени зони "Ахелой-Равда-Несебър" и "Река Янтра"

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде заповеди, с които са обявени защитени зони BG0000574 "Ахелой-Равда-Несебър" и BG0000610 "Река Янтра". Заповедите вече са обнародвани в "Държавен вестник" и са влезли в сила. Териториалният обхват на двете защитени зони е определен с координатните регистри на граничите точки, неразделна част от заповедите.
Предмет на опазването в защитената зона "Ахелой-Равда-Несебър" са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.
В защитената зона "Река Янтра" се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.
Въведените със заповедите ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
Пълният текст на заповедите е публикуван в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000 на интернет адрес: http://natura2000.moew.government.bg/

gradat.bg, 15 август 2016

        << върни се назад