Вода .bg  

Еколози: Речният отток ще намалява…

В бъдеще в Бъл­гария се очак­ват промени в климата, повишаване на тем­ператур­ните нива и намаляване на валежите и вод­ните запаси. Това заяви Христо Дун­чев, дирек­тор на Цен­т­рално и Източ­ноев­ропейс­кия екологичен цен­тър. Той пред­с­тави “Рей­тинг на страните от ЕС по дей­ността им за адап­тация към климатич­ните изменения“, предава БТА. Според еколозите климатът южно от Стара планина ще става все по средизем­номор­ски, а на север плодород­ните земи бавно ще опус­тиняват. Дун­чев заяви, че има опас­ност земите на север да се превър­нат в пус­тиня и да не могат да бъдат изпол­з­вани, но не и в близ­ките пет-шест години. Сел­с­кото стопан­с­тво, лесовъд­с­т­вото, енер­гетиката и туриз­мът ще бъдат засег­нати от тем­ператур­ните тен­ден­ции и валеж­ните нива. По-уязвими занап­ред ще бъдат пролет­ните земедел­ски кул­тури, засети върху неп­лодородни почви, както и обработ­ваемите земи в Югоиз­точна Бъл­гария, предуп­реж­дават еколозите. Дун­чев добави, че климатич­ните промени могат да доведат до изсушаването и унищожаването на повече от половината гори в страната и до по-нататъшно ограничаване на вод­ните ресурси. По думите му годиш­ният речен отток вероятно ще намалее в близ­ките години и ще доведе до утеж­няване на дос­тъпа до питейни води, отразявайки се на работата на ВЕЦ-овете. Според проуч­ването към сеп­тем­ври тази година, Бъл­гария е сред страните в ЕС с най-нисък рей­тинг на дей­ност за адап­тация към глобал­ните изменения на климата, но е сред пър­вите места по раз­витие на възоб­новяеми източ­ници на енер­гия.

Земя, 20 ноем­ври 2015

        << върни се назад