Вода .bg  

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 29.01.2002 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, No 530б
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, организацията на работа и съставът на басейновите дирекции в обхвата на определените в Закона за водите райони за басейново управление на водите.
Чл. 2. (1) Басейновите дирекции са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и се ръководят и представляват от техния директор или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Басейновата дирекция е администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл. 3. Дейността на басейновите дирекции се координира от Главната дирекция по водите към Министерството на околната среда и водите.
Глава втора
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
Чл. 4. (1) Директорът на басейнова дирекция, наричан по-нататък "директора", ръководи и представлява басейновата дирекция.
(2) При осъществяване на своите функции директорът се подпомага от заместник-директор.
Чл. 5. (1) За управление на водите в съответния район за басейново управление на водите директорът:
1. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по кадастъра на общините;
2. организира разработването на плановете за управление на съответния басейн;
3. издава разрешителните, предвидени в Закона за водите ;
4. осъществява дейността на националната система за мониторинг на водите на басейново ниво;
5. организира воденето на водния и водностопанския кадастър и регистрите на издадените разрешителни;
6. събира таксите за разрешителните, които издава;
7. извършва надзор над контролно-измервателните устройства на хидротехническите съоръжения и системите за следене на сигурността им;
8. осъществява надзор върху състоянието на водностопанските системи и съоръжения, издава предписания и контролира тяхното спазване;
9. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия;
10. стопанисва съоръженията за подземни води - публична държавна собственост;
11. издава и разпространява периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси в обхвата на района за басейново управление;
12. организира контрола на:
а) състоянието и проводимостта на речните русла и на заустващите съоръжения във
водоприемниците;
б) добива на инертни материали и други дейности в речните легла;
в) състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества; на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води; на канализационните системи; на мрежите за собствен мониторинг на водите; на контролно-измервателните уредби на хидротехническите съоръжения, вкл. хвостохранилищата и шламохранилищата, на насипищата и системите за следене на сигурността им;
г) изпълнението на изискванията на издадените разрешителни;
д) имисионното състояние на водите във водните обекти;
е) поддържането на минимално допустимия отток в реките;
ж) замърсяването на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания;
з) проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции за отпадъчни води;
13. представя на министъра на околната среда и водите ежегодно план и доклад за дейността на дирекцията и ежемесечна информация за резултатите от извършената контролна дейност;
14. осъществява други задължения, предвидени в подзаконовите нормативни актове към Закона за водите .
(2) Директорът на басейнова дирекция издава индивидуални административни актове.
(3) Директорът може да делегира със заповед отделни свои правомощия на определено от него длъжностно лице.
Глава трета
СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ
Чл. 6. Басейновите дирекции са структурирани в райони за басейново управление, определени със Закона за водите и с Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите.
Чл. 7. Басейновите дирекции изпълняват планиращи, информационни и контролни функции съгласно Закона за водите.
Чл. 8. При осъществяване на своите функции басейновите дирекции провеждат и участват в дейности, свързани с политиката на държавата в областта на управлението на водите на басейново ниво.
Чл. 9. Всяка басейнова дирекция е структурирана в отдели, както следва:
1. Административно-стопански отдел;
2. отдел "Планиране и стопанисване";
3. отдел "Мониторинг, прогнози и информационно осигуряване";
4. отдел "Разрешителни и регистри";
5. отдел "Воден и водностопански кадастър";
6. отдел "Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността".
Чл. 10. Административно-стопанският отдел осъществява дейности по:
1. финансиране и счетоводство;
2. управление на човешки ресурси;
3. правно осигуряване;
4. административно обслужване на гражданите и юридическите лица;
5. поддръжка на активите и техническо осигуряване на дейността;
6. административно подпомагане на дейността на басейновия съвет.
Чл. 11. Отдел "Планиране и стопанисване" осъществява дейности по:
1. изготвяне на задание за разработване на план за управление на речния басейн, координиране на разработването, съгласуване на проекта, обявяване и обществено обсъждане;
2. разработване на предложения за актуализация на установените параметри на компонентите и факторите на околната среда, имащи отношение към ползването и опазването на водите и тяхното екологосъобразно управление на басейново ниво;
3. стопанисване на водите, изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия;
4. стопанисване на съоръженията за подземни води, публична държавна собственост;
5. наблюдение и докладване изпълнението на плана за управление на речния басейн и подготовка на предложения за актуализацията му;
6. оказване съдействие и подпомагане изпълнението на задължения в границите на района за басейново управление, произтичащи от двустранни и многостранни международни актове;
7. подготовка на предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с плана за управление на речния басейн.
Чл. 12. Отдел "Мониторинг, прогнози и информационно осигуряване" осъществява дейностите по:
1. оценка на актуалното състояние на количеството и качеството на водите, вкл. и на отпадъчните води, своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите;
2. експлоатация на националните мрежи за мониторинг на водите;
3. подготовка на предложения за оптимизиране на националните мрежи за мониторинг на водите и контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води;
4. подготовка на предложения за актуализиране на наблюдаваните показатели в конкретни пунктове от националните мрежи, в т. ч. и състоянието на водните екосистеми;
5. определяне на състоянието на водите във водните обекти и/или отделни части от тях;
6. поддържане и актуализиране на автоматизираната информационна система за мониторинг на водите;
7. контрол, оценка и анализ на данните и информацията от мониторинга на водите.
Чл. 13. Отдел "Разрешителни и регистри" осъществява дейностите по:
1. подготовка на разрешителни за водоползване и/или ползване на водни обекти в случаите, в които компетентен орган за издаване на разрешителното е директорът на басейновата дирекция;
2. провеждане на процедурите по преценка, обявяване и подготовка на становища за издаване на разрешителни за водоползване и/или ползване на водни обекти в случаите, в които компетентен орган за издаване на разрешителното е министърът на околната среда и водите, а заявлението се подава до директора на басейновата дирекция;
3. поддържане регистрите за издадените от директора на басейновата дирекция разрешителни.
Чл. 14. Отдел "Воден и водностопански кадастър" осъществява дейностите по:
1. определяне на границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост, съвместно с общинските администрации и териториалните звена на други
ведомства в обхвата на съответния район за басейново управление на водите;
2. определяне на границите на повърхностните и подземните водни обекти във водосборните области на реките в обхвата на съответния район за басейново управление на водите;
3. осигуряване на информация за собствеността на съществуващите водностопански системи и съоръжения;
4. подготовка на данните от водностопанския кадастър, които да бъдат предоставяни на физически и юридически лица;
5. съставяне на водностопански баланси и оценки за състоянието на водите и водните обекти;
6. провеждане на процедурите за учредяване на санитарно-охранителни зони.
Чл. 15. Отдел "Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността" осъществява дейностите по:
1. контрол на:
1.1. състоянието и проводимостта на речните русла и на заустващите съоръжения във водоприемниците;
1.2. добива на инертни материали и други дейности в речните легла;
1.3. състоянието и правилната експлоатация на:
а) водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;
б) пречиствателните съоръжения за отпадъчни води;
в) канализационните системи по отношение спазването на нормите за включване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и в случаите, когато съществува опасност от разрушаването им и замърсяване на подземните води;
г) мрежите за собствен мониторинг на водите;
д) контролно-измервателните уредби на хидротехническите съоръжения, вкл. хвостохранилищата, шламохранилищата, насипищата и системите за следене на сигурността им;
1.4. изпълнението на изискванията на издадените разрешителни;
1.5. имисионното състояние на водите във водните обекти;
1.6. поддържането на минимално допустимия отток в реките;
1.7. замърсяването на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания;
1.8. проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции за отпадъчни води;
2. ранно предупреждение в случай на аварии и съвместни действия с Гражданска защита и други организации;
3. подготовка на предложения за предприемане на мерки по изменение на издадените разрешителни в случаите, предвидени в Закона за водите , както и за налагането на санкции при установени нарушения;
4. подготовка на предписания за изменение на договорите за включване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
5. осигуряване на информация за обществеността за състоянието на водите;
6. подготовка на периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси в обхвата на района за басейново управление;
7. осъществяване на връзки със съответните отдели от другите басейнови дирекции,
особено в случаите, в които водни обекти са разположени на територията на две или повече басейнови дирекции;
8. предоставяне данни от регистрите и водностопанския кадастър;
9. осъществяване на връзки с медиите и обществеността в района.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ
Чл. 16. (1) Задълженията на служителите на басейновите дирекции се определят с длъжностни характеристики, съставени и утвърдени от директора на басейновата дирекция.
(2) При изпълнение на задълженията си служителите на басейновата дирекция се ръководят от действащото законодателство и съгласно длъжностната им характеристика.
Чл. 17. (1) (В сила от 1.01.2003 г.) Общата численост на персонала в басейновите дирекции е 250 щатни бройки.
(2) Щатът на всяка басейнова дирекция се предлага от директора въз основа на обхвата на района за басейново управление, броя и мащабността на контролираните обекти и пунктовете от националните мрежи за мониторинг на водите.
(3) Щатът на басейновите дирекции се утвърждава от министъра на околната среда и водите при спазване на изискванията на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление в„– 35 на Министерския съвет от 2000 г.
Чл. 18. Директорите и главните счетоводители на басейновите дирекции се назначават и освобождават от длъжност от министъра на околната среда и водите, а останалите служители - от директорите на басейновите дирекции.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за водите .
§ 2. (1) Правилникът влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата по чл. 17, ал. 1 , която влиза в сила на 1 януари 2003 г.
(2) До 1 януари 2003 г. общата численост на персонала в басейновите дирекции е 20 щатни бройки, разпределени за всяка басейнова дирекция, както следва: директор, главен счетоводител, експерт по разрешителен режим за повърхностни води, експерт по разрешителен режим за подземни води, експерт по мониторинг и планове за управление на речни басейни.
(3) До влизането в сила на разпоредбата по чл. 17, ал. 1 при изпълнение на нормативно установените си задължения басейновите дирекции се подпомагат от Главната дирекция по водите и дирекция "Координация на регионалните инспекции по околната среда и водите" към Министерството на околната среда и водите, от регионалните инспекции по околната среда и водите, от Изпълнителната агенция по околна среда и от дирекциите на националните паркове. По приложението на тази разпоредба министърът на околната среда и водите може да издава заповеди.
§ 3. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на правилника.

        << върни се назад