Вода .bg  

ЗАПОВЕД No РД-487, София, 18.04.2003 г. (Тарифи за таксите)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД No РД-487, София, 18.04.2003 г.
На основание чл.8, чл.11, т.5 от ЗООС и & 4 от Заключителните разпоредби на ПМС 110 от 21.06.2000г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите
О П Р Е Д Е Л Я М
следния начин и ред за заплащане на таксите, определени с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите с ПМС No 58/07.03.2003г., обн. ДВ 25 от 2003г.
1. Заплащането на таксите по тарифата се извършва по един от следните начини:
а/ в брой на касите на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, в съответната РИОСВ или Басейнова дирекция;
б/ в брой в ПТТ станция;
в/ чрез превод по банков път.
2. В документа за платена такса се вписва датата на плащането или превода, наименованието на организацията, предявила искането, основанието за заплащане на таксата /ПМС No 58/07.03.2003г., чл……., т …….. от Тарифата/.
3. Заплащането на таксите в случаите по т.1, буква а/ се извършва в Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, в съответната РИОСВ или Басейнова дирекция, в зависимост от това къде е подадена молбата за извършване на услугата, в съответствие с нормативно установения ред. На лицата, заплатили такса се издава квитанция от приходен касов ордер.
4. Заплащането на таксите по чл.1, т.3 и т.4 от Тарифата се извършва в брой в касата на МОСВ или чрез превод по банков път.
5. В случаите в които е платена такса по чл. 4, ал.2 от Тарифата, за извършване на услуга по чл.7 от Тарифата не се заплаща такса.
6. При заплащане чрез ПТТ станция или по банков път сумите по таксите се внасят по сметката 3000138700, банков код 66196611, бин 630130 1150 БНБ ЦУ с изключение на таксите по чл.1, ал.1, т. 6, букви "в" и "г".
Настоящата Заповед отменя Заповед No РД - 459 от 12.09.2000г. на министъра на околната среда и водите.

        << върни се назад