Вода .bg  

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на МОСВ

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Приета с ПМС No 253 от 20.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.2004 г., в сила от 15.10.2004 г.
    Чл. 1.  (1) За издаване на разрешение се събира такса, както следва:
    1.  за ползване на воден обект - 117 лв.;
    2.  за водоползване - 117 лв.;
    3.  за внос на опасни химични вещества и препарати - 50 лв.;
    4.  за внос и износ на вещества, които нарушават озоновия слой, подлежащи на разрешителен режим:
    а) в количество до 1 т - 12 лв.;
    б) в количество до 20 т - 47 лв.;
    в) в количество над 20 т - 78 лв.;
    г) за лабораторни цели - 27 лв.;
    д) регенерирани/рециклирани или с цел разграждане - 27 лв.;5.  за образец CITES за износ, внос или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (ДВ, бр. 6 от 1992 г.):
    а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 23 лв.;
    б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 40 лв.;
    в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, от циркове, делфинариуми и др., от изложба на растения или животни или са предназначени за музеи или за научни институции - общо за цялото разрешение - 23 лв.;
    6.  за извършване на дейности по:
    а) оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци - 200 лв. за всяка от дейностите;
    б) събиране, транспортиране и/или временно съхраняване на отпадъци - 100 лв. за всяка от дейностите;
    7.  за внос и транзитен превоз на отпадъци през територията на Република България - 290 лв.;
    8.  за износ на отпадъци от Република България - 58 лв.;
    9.  на организации по оползотворяване - 500 лв.;
    10.  за въвеждане в природата на неместни и повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове:
    а) за неместни видове - 500 лв.;
    б) за местни видове - 50 лв.;
    11.  за изключение от забраните по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за биологичното разнообразие:
    а) за научни цели и за попълване на колекции - 5 лв.;
    б) във всички останали случаи - 46 лв.
    (2) За продължаване срока на разрешението по ал. 1, т. 1, 2 и 6 се събира такса в размер 50 лв.
    (3) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1, 2 и 6 се събира такса в размер 50 лв.
    Чл. 2.  (1) За издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците се събира такса в размер 117 лв.
    (2) За издаване на регистрационен документ по чл. 87, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се събира такса в размер 25 лв.
    (3) За регистрация на нотифицирано химично вещество се събира такса, както следва:
    1.  за произвеждано или внасяно количество под 100 кг годишно - 50 лв.;
    2.  за произвеждано или внасяно количество от 100 кг до 1 тон годишно - 75 лв.;
    3.  за произвеждано или внасяно количество над 1 т годишно - 100 лв.
    (4) За регистрация на износ на забранено или строго ограничено химично вещество се събира такса в размер 50 лв.
    (5) За регистрация на книгата по чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните растения се събира такса в размер 10 лв.
    (6) За регистрация на пункт за изкупуване на билки се събира такса в размер 10 лв.
    Чл. 3.  За разрешаване на вносно-износна сделка се събира такса, както следва:
    1.  за износ на растения или на части от тях, включително култивирани - 5 лв. за цялото удостоверение;
    2.  за износ на диви животни и на части от тях (без тези по Закона за лова и опазване на дивеча), на миди, морски и сухоземни охлюви, жаби, включително отглеждани във ферми - 5 лв. за цялото удостоверение;
    3.  за износ/внос или реекспорт на видове от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора - 3 лв. за цялото удостоверение;
    4.  за внос на видове, чужди за фауната и флората на Република България, предназначени за развъждане и отглеждане - 46 лв. за цялото удостоверение.
    Чл. 4.  (1) За съгласуване на проекти, обекти и дейности се събира такса, както следва:
    1.  на годишен технически проект за търсене и/или проучване, добив и преработка на подземни богатства - 54 лв.;
    2.  на проект за консервация и ликвидация на геологопроучвателен обект и на обект за добив и преработка на подземни богатства - 90 лв.;
    3.  на проект за извънпроектни загуби на подземни богатства - 108 лв.;
    4.  на кондиция за изчисляване на запаси от подземни богатства - 90 лв.
    (2) За издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 4, т. 3 от Закона за управление на отпадъците се събира такса в размер 117 лв.
    Чл. 5.  (1) За издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се събира такса в размер 70 лв.
    (2) За издаване на решение по ОВОС се събира такса, както следва:
    1.  по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение в„– 1 към Закона за опазване на околната среда или в приложение в„– 1 към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст - 1500 лв.;
    2.  по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение в„– 2 към Закона за опазване на околната среда - 700 лв.
    (3) За изготвяне на становище по екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 500 лв.
    (4) За изготвяне на становище по искане на физически и юридически лица за проект и инвестиционно предложение, което не попада в приложения в„– 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда, се събира такса в размер 25 лв.
    (5) За вписване и за подновяване на регистрацията в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка и ОВОС, се събира такса в размер 30 лв.
    Чл. 6.  (1) За издаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда се събира такса, както следва:
    1.  за комплексно разрешително, издавано от министъра на околната среда и водите, за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения или за съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността (по проект) на инсталацията/съоръжението, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.;
    2.  за комплексно разрешително, издавано от министъра на околната среда и водите, за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения или за изменението на издадено комплексно разрешително - 0,05 на сто от стойността на дълготрайните материални активи, но не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.;
    3.  за комплексно разрешително, издавано от директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения и/или за съществена промяна на действащите инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността (по проект) на инсталацията/съоръжението, но не по-малко от 500 и не повече от 5000 лв.;
    4.  за комплексно разрешително, издавано от директора на съответната РИОСВ, за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения или за изменението на това комплексно разрешително - 0,05 на сто от стойността на дълготрайните материални активи, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.
    (2) За преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите, се събира такса в размер 2000 лв.
    (3) За преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително, издадено от директора на съответната РИОСВ, се събира такса в размер 1000 лв.
    Чл. 7.  (1) За регистрация по Националната схема за управление по околна среда и одитиране по реда на чл. 136 от Закона за опазване на околната среда се събира такса, както следва:
    1.  на организация с персонал не повече от 100 души - 50 лв.;
    2.  на организация с персонал над 100 души - 100 лв.
    (2) За регистрация на продукт по Националната схема за екомаркировка по реда на чл. 139, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се събира такса, както следва:
    1.  за проверка на документите на предприятие със сертифицирани системи за управление по околна среда по БДС EN ISO 14001 или с регистрация по Националната схема за управление по околна среда и одитиране - 50 лв. за всеки заявен продукт;
    2.  на малко и средно предприятие - 100 лв. за всеки заявен продукт;
    3.  в останалите случаи - 150 лв. за всеки заявен продукт.
    Чл. 8.  За ползване на данни от водностопанския кадастър съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите се събира такса, както следва:
    1.  за издаване на скица на воден обект или санитарно-охранителна зона - 10 лв., а когато скицата съдържа и допълнителни кадастрални данни - 15 лв.;
    2.  за предоставяне на списък с координати на подробни точки - по 0,70 лв. за една точка;
    3.  за предоставяне на копие от специализирана карта или част от нея:
    а) в графичен вид - по 12 лв. на квадратен дециметър;
    б) в цифров вид - таксата по буква "а", увеличена с 50 на сто;
    4.  за предоставяне на справки от специализираните карти и регистър, които са в цифров вид - таксата за съответната услуга, увеличена с 20 на сто.
    Чл. 9.  За предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите се събира такса в размер 1,17 лв. на страница.
    Чл. 10.  За регистриране на особено право на ползване върху води - изключителна държавна собственост, и водни обекти - публична държавна собственост, се събира такса в размер 175 лв.
    Чл. 11.  За ползване на геоложка информация в читалните на Националния геофонд се събира такса в размер 18 лв./час.
    Чл. 12.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от стандартна карта се събира такса, както следва:
    1.  от геоложка карта на България в мащаб (М) 1:100 000:
    а) от картен лист на български език с обяснителна записка - 20 лв.;
    б) от картен лист на английски език с обяснителна записка - 36 лв.;
    2.  от геоложка или тектонска карта на България в М 1:500 000 - 36 лв.;
    3.  от карта на геоложката опасност в България (комплект) - 27 лв.;
    4.  от металогенна карта на България в М 1:1 000 000 - 9 лв.;
    5.  от карта на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в М 1:200 000:
    а) от комплект карти с обяснителна записка - 216 лв.;
    б) от единичен картен лист - 32 лв.
    Чл. 13.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от графични приложения към доклади, като геоложки, геоморфоложки, металогенно-прогнозни, хидрогеоложки, инженерно-геоложки, геофизични, комплект геохимични и други специализирани карти в М 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 или 1:5000, се събира такса в размер 0,04 лв./кв. см от картата.
    Чл. 14.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от текстовата част на докладите се събира такса, както следва:
    1.  на копие от общата част - 0,20 лв./стр.;
    2.  на копие от специалната част и от заключението - 2 лв./стр.
    Чл. 15.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от информацията в графичните приложения и в първичната документация към доклади за метални и неметални полезни изкопаеми се събира такса, както следва:
    1.  от описание на образци и резултати от анализи на проби (дюншлифи, аншлифи, силикатен, гранулометричен, микрофауна, карбонатен и др.) - 1 лв./образец;
    2.  от описание на подземни минни изработки (галерия, щолня, травербан, разсечка, шахти и шурфи, комин и др.) - 1 лв./лин. м;
    3.  от описание и зарисовки на канави, разчистки, картировъчни шурфи, сондажи и разрези по тях - 0,10 лв./лин. м;
    4.  от информация от анализи:
    а) от спектрален анализ за един елемент - 0,01 лв./проба;
    б) от спектрален анализ за злато - 0,18 лв./проба;
    в) от химичен анализ за един елемент - 0,25 лв./проба;
    г) от химичен анализ за злато - 1 лв./проба;
    5.  от специализирани планове, карти, разрези и проекции в М 1:2000 и по-едромащабни - 1 лв./проба;
    6.  от данни от единични геофизични измервания - 0,20 лв./измерване;
    7.  от резултати за качествени характеристики или данни от шлихово-минераложко опробване - 0,50 лв./брой.
    Чл. 16.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от инженерно-геоложка информация се събира такса, както следва:
    1.  от описание на геоложки разрез и конструкция по сондажи, шурфи, галерии и др. - 0,20 лв./лин. м;
    2.  от данни от полеви изследвания (пенетрационни опити, крилчатки, пресиометри, щампови натоварвания и др.) - 9 лв./бр.;
    3.  от данни от лабораторни изследвания на земни и скални проби - 1,50 лв./проба.
    Чл. 17.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне за ползване на копие от хидрогеоложка информация се събира такса, както следва:
    1.  от данни от режимни наблюдения на подземни води (ниво или дебит) - 0,10 лв./бр.;
    2.  от описание на геоложки разрез и конструкция на хидрогеоложки сондажи - 0,20 лв./лин. м;
    3.  от данни от полеви хидрогеоложки изследвания (водочерпения, водоналивания, водонагнетявания) - 10 лв./бр.;
    4.  от данни от лабораторни изследвания на водни проби - 1,50 лв./проба;
    5.  от методическо ръководство "Определяне ресурсите на подземните води" по реда на чл. 187, ал. 2, т. 3 от Закона за водите в комплект с дискета - 30 лв.;
    6.  от справочник за количествените характеристики на подземните води за периода 1980 - 1996 г. - 200 лв.
    Чл. 18.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от информация, свързана с проучванията за нефт и газ, се събира такса, както следва:
    1.  от информация от сеизмични изследвания:
    а) сумарен сеизмичен разрез на хартиен носител - 8 лв./лин. км;
    б) сумарен сеизмичен разрез на магнитен носител - 15 лв./лин. км;
    в) полеви сеизмични данни - 36 лв./лин. км;
    2.  от сондажно-геофизични данни:
    а) сондажно-геофизична крива - 0,01 лв./лин. м;
    б) комплексно геолого-геофизично табло (каротаж, геоложка колонка, ядкови рейсове, изпитание, конструкция) - 0,25 лв./лин. м;
    3.  за резултати от вертикално-сеизмично профилиране или сеизмокаротаж - 100 лв./бр.
    Чл. 19.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на цифров модел под управление на географска информационна система се събира такса, както следва:
    1.  на цифров модел на геоложка карта на България в М 1:500 000 - 500 лв.;
    2.  на цифров модел на геоложка карта на България в М 1:25 000 и 1:100 000 - 200 лв./к. лист;
    3.  на цифров модел на магнитна карта на България в М 1:500 000 - 500 лв.;
    4.  на цифров модел на магнитна карта на България в М 1:100 000 - 200 лв./к. лист.
    Чл. 20.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на извадка от бази данни се събира такса, както следва:
    1.  от база данни "Аеромагнитна информация" и "Аерогама-спектрометрична информация" - 0,01 лв./запис;
    2.  от база данни "Физични свойства на скалите" - 0,30 лв./запис;
    3.  от база данни "Шлихово-минераложко опробване" - 0,20 лв./запис;
    4.  от база данни "Геохимия" - съдържание на проба по ВГО - 0,10 лв./запис;
    5.  от база данни "Рудопроявления и минерализации на полезни изкопаеми" - 1 лв./обект;
    6.  за изработка от база данни "Регистър и кадастър на проучвателните сондажи и минни изработки" - 0,20 лв./лин. м;
    7.  от база данни "Каталожна информация за сондажи за нефт и газ" - 1 лв./сондаж;
    8.  от база данни "Сондажи за нефт и газ" - 400 лв./сондаж.
    Чл. 21.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на копие от материали от Националния геофонд се събира такса, както следва:
    1.  за голямо форматно черно-бяло копие на чертежи, карти и др.:
    а) копие върху хартия - 2,70 лв./лин. м;
    б) копие върху паус - 3,60 лв./лин. м;
    в) копие върху фолио - 18 лв./лин. м;
    2.  за копие във формат А4:
    а) едностранно - 0,09 лв./стр.;
    б) двустранно - 0,16 лв./стр.;
    3.  за копие във формат А3:
    а) едностранно - 0,18 лв./стр.;
    б) двустранно - 0,34 лв./стр.;
    4.  за плотиране във формат А0 черно-бяло:
    а) на паус - 14,40 лв./лин. м;
    б) на специална хартия - 14,40 лв./лин. м;
    в) на утежнена хартия - 21,60 лв./лин. м;
    г) на полиестерно фолио - 39,60 лв./лин. м;
    5.  за плотиране на плотер във формат А0 цветно:
    а) на специална хартия - 23,40 лв./лин. м;
    б) на картон или фотохартия - 32,40 лв./лин. м.
    Чл. 22.  За ползване на геоложка информация чрез предоставяне на веществен материал за изследвания и анализи се събира такса, както следва:
    1.  от сондажна ядка от сондаж за нефт и газ - 200 лв./кг;
    2.  от сондажна ядка и проби от подземни минни изработки - 65 лв./кг;
    3.  от образци или част от тях за микроскопски изследвания - 5 лв./образец.
    Чл. 23.  За предоставяне на информация за находищата на подземни богатства и за площите за търсене и/или проучване върху хартиен или магнитен носител се събира такса, както следва:
    1.  от Специализираната карта и Регистъра на разрешенията за търсене и/или проучване - за един запис - 10 лв.;
    2.  от Националния баланс на запасите - за един участък от находище на подземно богатство - 10 лв.;
    3.  от Регистъра и Специализираната карта на находищата - за находище/участък - 20 лв.;
    4.  за обобщена информация във вид на списък и/или схематична карта в рамките на една административна териториална единица (община) или един координатно определен участък - 30 лв.
    Чл. 24.  За издаване на удостоверение за откритие на подземни богатства се събира такса, както следва:
    1.  на оригинал и едно копие - 20 лв.;
    2.  на дубликат - 15 лв.
    Чл. 25.  За издаване на заверено копие на документ се събира такса в размер 4 лв.
    Чл. 26.  (1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.
    (2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.
    Чл. 27.  Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се отчитат по Единната бюджетна класификация с изключение на таксите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2, които постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
    ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
    Параграф единствен.  Тарифата се одобрява на основание чл. 72 от Закона за опазване на околната среда, чл. 16, ал. 1, чл. 19, ал. 3, чл. 82, ал. 3 и чл. 85 от Закона за подземните богатства, чл. 50, ал. 2, чл. 180, ал. 3, чл. 184, ал. 2 и чл. 195, ал. 1 от Закона за водите, чл. 91, ал. 1 от Законаза управление на отпадъците и чл. 57, ал. 6 от Закона за лечебните растения.


        << върни се назад