Вода .bg  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 48 на МС от 7.03.2006 г. за изменение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 48 на МС от 7.03.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление No 253 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 буква "а" се изменя така:
"а) предварително третиране, разкомплектуване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци - 200 лв. за всяка от дейностите;"
б) в т. 11, буква "а" след думата "колекции" се добавя "на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни";
в) създават се т. 12, 13 и 14:
"12. за работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия:
а) за научни организации и звена, които са бюджетни учреждения и държавни висши училища:
аа) за първо разрешение за клас 1 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) и клас 1 генетично модифицирани растения и животни - 200 лв.;
бб) за следващо разрешение за клас 1 ГММ и клас 1 генетично модифицирани растения и животни - 100 лв.;
вв) за първо разрешение за клас 2 ГММ - 400 лв.;
гг) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 200 лв.;
дд) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв.;
ее) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 250 лв.;
жж) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас 2 генетично модифицирани растения и животни - 800 лв.;
зз) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас 2 генетично модифицирани растения и животни - 400 лв.;
б) за физическите и юридическите лица извън посочените в буква "а":
аа) за първо разрешение за клас 1 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) и клас 1 генетично модифицирани растения и животни - 500 лв.;
бб) за следващо разрешение за клас 1 ГММ и клас 1 генетично модифицирани растения и животни в размер 250 лв.;
вв) за първо разрешение за клас 2 ГММ - 1000 лв.;
гг) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 500 лв.;
дд) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 5000 лв.;
ее) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 2500 лв.;
жж) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас 2 генетично модифицирани растения и животни - 10 000 лв.;
зз) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас 2 генетично модифицирани растения и животни - 7500 лв.;
13. за освобождаване на ГМО в околната среда и внос на ГМО с цел освобождаване в околната среда:
а) за първо разрешение - 8000 лв.;
б) за следващо разрешение - 5500 лв.;
14. за събиране на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране:
а) за научни цели - 10 лв.;
б) за физически и юридически лица - 100 лв."
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
"(4) В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 6 включва нова дейност, се събира следната такса:
1. за всяка нова дейност по буква "а" - 200 лв.;
2. за всяка нова дейност по буква "б" - 100 лв.
(5) За продължаване срока на действие на разрешението по ал. 1, т. 9 се събира такса в размер 300 лв.
(6) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 9 се събира такса в размер 100 лв."
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
"(6) За регистрация в Секретариата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) на дейности за размножаване и отглеждане на видове, включени в приложение I на конвенцията, или третирани като такива съгласно чл. 97 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се събира такса в размер 300 лв."
2. Създават се ал. 7 и 8:
"(7) За лицензиране на зоологическа градина по чл. 62, ал. 2 ЗБР се събира такса в размер 1000 лв.
(8) За регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия по чл. 28 от Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО) се събира такса, както следва:
1. за научни организации и звена, които са бюджетни учреждения и държавни висши училища - 500 лв.;
2. за физическите и юридическите лица извън посочените в т. 1 - 1000 лв."
§ 3. В чл. 3, т. 3 думите "износ/внос или реекспорт" се заменят с "внос".
§ 4. Създава се чл. 4а:
"Чл. 4а. За издаване на решение за утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците се събира такса, както следва:
1. на лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 25 лв.;
2. на лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално - 100 лв."
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите "и за подновяване на регистрацията" се заличават.
2. Създава се ал. 6:
"(6) За издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 70 лв."
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата "активи" се добавя "на всички разположени на площадката инсталации";
б) създава се т. 5:
"5. за комплексно разрешително, издавано от министъра на околната среда и водите, за експлоатация на действащи и изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от сумата на стойностите на дълготрайните материални активи на действащите и новите инсталации и съоръжения."
2. В ал. 2 и 3 след думата "преразглеждане" се добавя "в случаите по чл. 124, ал. 2 и 3, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)", а след думата "актуализиране" се добавя "в случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗООС".
§ 7. Създават се чл. 6а и 6б:
"Чл. 6а. За издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 ЗООС се събира такса в размер 500 лв.
Чл. 6б. (1) За издаване на разрешително по чл. 131в ЗООС се събира такса в зависимост от количеството на емисиите въглероден диоксид, както следва:
1. за инсталации с емисии до 100 килотона годишно - 500 лв.;
2. за инсталации с емисии от 100 до 500 килотона годишно - 1000 лв.;
3. за инсталации с емисии над 500 килотона годишно - 3000 лв.
(2) За преразглеждане на издадено разрешително във връзка с промяна в капацитета на инсталациите и нанасяне на корекции в описанието на инсталацията при други промени съгласно чл. 131ж ЗООС се събира такса в размер 500 лв.
(3) За промени в разрешителното извън случаите по ал. 2 във връзка с чл. 131в, ал. 3 се събира такса в размер 200 лв."
§ 8.§ 8. Създава се допълнителна разпоредба:
"Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата "следващо разрешение" е всяко разрешение за дейност по ЗГМО, издадено въз основа на ново заявление на същия заявител за същата дейност, подадено след прекратяване действието на издадено предишно разрешение. Разрешението е следващо, когато новото заявление е идентично с първото или различията с него са незначителни и не се отразяват на оценката на риска."
§ 9. В заключителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният параграф единствен става § 2.
2. След думите "Закона за управление на отпадъците" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и чл. 41 и 58 от Закона за генетично модифицирани организми".

        << върни се назад