Вода .bg  

Видин получи 17,9 млн. лв. за доизграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води

Министерството на околната среда и водите предостави 17,9 млн. лв. на община Видин чрез Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за изпълнение на втора фаза от водния цикъл на града. Договорът за безвъзмездната финансова помощ беше подписан от министър Ивелина Василева и кмета Огнян Ценков.
"Заложените в проекта водопровод и канализация бяха изпълнени, но за жалост с пречиствателната станция това не се получи, само 30-40% са изградени", каза министър Василева.
"Ако не бяхме успели да фазираме проекта и да отпуснем безвъзмездно 17,9 млн. лв., община Видин или трябваше да ги осигури от бюджета си, за да довърши строителството, или трябваше да върне вече изхарчените 50 млн. лв. в първата фаза. Поради финансовото състояние на общината това би било немислимо", подчерта министърът.
Общата стойност на инвестицията за водния цикъл на Видин е 72,3 млн. лв. По първата фаза беше извършена рехабилитация и разширение на 26,5 км канализация и водопроводи.
Новото съоръжение ще обслужва 48 000 екв. жители и ще осигури екологосъобразно пречистване на градските отпадъчни води. Ще се ограничи рискът от попадане на замърсители в подземните водоизточници. Ще се осигурят по-добри условия за туризъм и бизнес във Видин.
Предстои общината да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Договорът с досегашния изпълнител - ДЗЗД "ПОНС-ВАБАГ-ЕКО ВИДИН 2013" беше прекратен от община Видин, поради натрупаното непреодолимо закъснение.
Според индикативния график, срокът за завършване на ПСОВ - Видин е 22 месеца.
Пречиствателната станция се изгражда в Южната промишлена зона на гр. Видин. Имотът е с площ 34 091 кв.м. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Дунав, ІІІ категория водоприемник, "чувствителна зона". Технологичната схема включва съоръжения за грубо механично пречистване, пълно биологично пречистване с активна утайка в условията на висока степен на нитрификация и денитрификация за отстраняване на азота, биологично и химично отстраняване на фосфора и обеззаразяване в случай на необходимост с NaOCl. Утайките ще са анаеробно стабилизирани в метантанк и механично ще се обезводняват с филтър преси. Избраната схема позволява пречистване на водите при "сезонност", неравномерност и пречистване на "тънки" води по отношение на водните количества и "замърсителите" товари. Предвиденият основен технологичен процес за механично и биологично третиране е с ефект на пречистване на отпадъчните води по БПК 96-97%. Стабилизираната утайка няма да има неприятен мирис и може да се използва за наторяване след изпитване в специализирана лаборатория или безпроблемно да се депонира не депото за неопасни отпадъци. Процесите в ПСОВ ще се управляват автоматично, като процесите в биологичното стъпало и редукцията на активна утайка ще се контролират от командно табло с микропроцесорно управление.

Градът.бг, 11 август 2016

        << върни се назад