Вода .bg  

Европейски съюз (ЕС)

На 22 март отбелязваме Световен ден на водата

Тази година инициативата ще премине под мотото „По-чиста вода, по-добра работа“
Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през ... ...

Инициатива на Европейския съюз за водите

Инициатива на Европейския съюз за водитеEU Water Initiati veWebsit e:http:/ /www.euw i.net/Ин ициатива та на Европейския съюз за водите (ИЕСВ) ... ...

Европейска информационна система за водите

Европейска информационна система за водитеThe Water Information System for Europe (WISE)We bsite:ht tp://wat er.europ a.eu/Стр аницата на Европейска ... ...

Европейският съюз и управление на водите

Европейският съюз и управление на водитеWe bsite:ht tp://ec. europa.e u/sustai nable/we lcome/in dex_en.h tmСтрани цата дава информация за:Промените ... ...

Европейският съюз: Директива за водата

Замърсяване на морските води: - стратегия за състоянието на морските води; - случайни замърсявания на морската вода; - компенсационни фондове ... ...