Вода .bg  

12 млн. лв. срещу наводненията изхарчени без ефект

Четирите басейнови дирекции в страната са похарчили без ефект над 12 млн. лв. по финансиран от еврофондовете проект за разработвате на планове за управление на рисковете от наводнения в България. Има опасност и от наказателна процедура от ЕК, и от спиране на парите за околна среда.
Това са констатациите от одит на Сметната палата за изпълнението на плановете за превенция на наводненията, които са финансирани от Оперативната програма "Околна среда" за периода 2007-2013 г.
От документа става ясно, че България не е намалила риска от наводнения, въпреки отпуснатата безвъзмездна финансова помощ. Основните изводи са, че не са изпълнени основни дейности по проекта. Това налага осигуряване на допълнителен финансов ресурс от българската държава за приключването им след края на програмния период.
Освен това от Сметната палата изрично посочват, че неизпълнението на дейностите по разработване на планове за управление на риска от наводнения и на предварителните условия от Споразумението за партньорство може да доведе до стартиране на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и до спирането на средства по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Според Сметната палата основните проблеми се дължат на късното стартиране на проекта, на лоша координация, както и на недостатъчен административен капацитет. Въпреки че процедурата е била включена в годишната работна програма за 2011 г., подготовката за проекта започва през 2012 г. Поканата за кандидатстване по процедурата е публикувана чак през април 2012 г., а заповедите са издадени в края на 2012 г. Контролният орган е констатирал, че липсва опит за изпълнението на такъв сложен и специфичен проект от четирите басейнови дирекции.
Като проблем се изтъква и честа смяна на екипа за управление и изпълнение на проекта и на ръководителите в басейновите дирекции. През одитирания период са се сменили шестима министри на околната среда и водите и петима ръководители на Управляващия орган на ОП "Околна среда" 2007-2013 г.
Именно заради неизпълнението на дейности в края на ноември 2015 г. общият бюджет на проекта се коригира на около 12,1 млн. лв., или с около 7,9 млн. лв. по-малко от първоначалния.
Според одита, за да приключи проектът през тази година, трябва да се направи екологична оценка на плановете за управление на риска от наводнения за четирите басейнови дирекции с бюджет по проекта около 404 хил. лв. с ДДС и да се изготвят карти на районите в риск от наводнения. За тази цел според одобрения бюджет са необходими около 2,3 млн. лв. с ДДС. За забавените дейности са нужни 3 млн. лв. от бюджета на МОСВ.

Дума, 17 август 2016

        << върни се назад