Вода .bg  

България ще плаща незавършен европроект срещу наводнения, грози я наказателна процедура

От Министерство на околната среда и водите не са успели да намалят риска от наводнения в срок заради сериозно забавени планове и дейности от страна на басейновите дирекции в страната.
Незавършеният европроект предполага започване на наказателна процедура от Европейската комисия, а част от еврофинансирането по оперативната програма "Околна среда" ще бъде спряно.
За да бъде завършен проектът с удължен срок, се налага отпускане на допълнителни държавни средства.
Това са част от заключенията от одит на Сметната палата по изпълнението по процедура за разработване на планове за управление на риска от наводнения за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г. В МОСВ и в управляващия орган на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС).
"Не са изпълнени и значително са забавени основни дейности по проекта, поради което е необходимо осигуряване на допълнителен национален финансов ресурс за приключването им след края на програмния период"" е един от основните изводи на одита.
Неизпълнението може да доведе до започване на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и до спирането на средства по оперативната програма, предупреждават от Сметната палата.
Безвъзмездната финансова помощ за проекта е с първоначална стойност около 20 млн. лв. Приемането на плановете за управление на риска от наводнения обаче е заложено като предварително условие, от което зависи финансирането на дейностите по приоритетна ос.
Защо е важно да има план срещу наводнения
Избягването и намаляването на неблагоприятните последици от наводненията, вероятността за които се увеличава заради промените в климата и редица дейности, налага изработването на планове за управление на риска от това бедствие. За целта трябва да се отчетат особеностите на районите, които наводненията обхващат и да се предвидят решения според нуждите и приоритетите в тези райони, като същевременно се осигурят съответната координация в районите на речните басейни.
Европейска директива от 2007 г. изисква от държавите членки дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: предварителна оценка на риска от наводнения, карти на заплахата и риска от наводнения и планове за управление на риска от наводнения.
Бенефициенти по проекта са четирите басейнови дирекции - за Дунавски район (с център Плевен), Западнобеломорски район (с център Благоевград), Източнобеломорски район (с център Пловдив) и Черноморски район (с център Варна).
Причини за забавянето
Късното стартиране на проекта е един от проблемите, изброени в одита. "Въпреки, че процедурата е включена в Индикативна годишна работна програма за 2011 г., подготовката започва през 2012 г., поканата за кандидатстване по процедурата е публикувана през април 2012 г., заповедите са издадени в края на 2012 г. Тъй като крайният срок за приключването на дейностите е 31.12.2015 г., първоначалното забавяне не може да бъде наваксано с достатъчно удължаване на времето да изпълнение на проекта," обясняват експертите.
Недостатъчният административен капаците е друг проблем. "Липсва опит за изпълнението на такъв сложен и специфичен проект от четирите басейнови дирекции, както и при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и управлението на проекти."
Честата смяна на екипа за управление и изпълнение на проекта и на ръководителите в басейновите дирекции е затруднило също изпълнението му. През одитирания период са се сменили шестима министри на околната среда и водите и петима ръководители на управляващия орган на " Околна среда" 2007-2013 г.
Координацията между различните участници в сложния и специфичен проект е била лоша. Става дума за междинното звено и управляващия орган на ОПОС с четирите басейнови дирекции. Координацията не е достатъчно ефективна и навременна, което също води до забавянето на изпълнението на дейностите по проекта.
Бенефициентите не оценяват и важността на факта, че дейностите от проекта са свързани помежду си. Всяка басейнова дирекция трябва да извърши определена дейност, като резултатът от нея е задължителна основа за започването на следващата дейност на друга дирекция и забавянето на една дейност води до забавяне във всички останали.
Дейностите по проекта не се извършват регулярно, а усвояването на финансовите средства от бенефициентите не е ритмично.
Създаден е Съвет на бенефициентите за подобряване на координацията, но той провежда само едно заседание, констатира проверката.
Мерки от Управляващия орган срещу забавяне и неизпълнение на проектните дейности от бенефициентите ас били неефективни, смятат от Сметната палата.
Какво не е изпълнено
Остават неизпълнени три основни дейности: две хоризонтални и една вертикална. Освен това не е извършена и екологична оценка на плановете за управлението на риска от наводнения в четирите басейнови дирекции.
Двете хоризонтални дейности по проекта, които не са изпълнени, са извадени от обхвата на проекта. Първата е цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен риск от наводнения - прогнозната й стойност е около 7,34 млн. лв. с ДДС с бенефициент Басейнова дирекция Плевен.
Втората е разработване на информационна система (интернет платформа) за управление риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността – прогнозната стойност е 555 хил. лв. с ДДС с бенефициент-Басейнова дирекция-Пловдив.
Поради неизпълнието на тези дейности в края на ноември 2015 г. се редуцират бюджетите на двама от бенефициентите и общият бюджет на проекта се коригира на около 12,1 млн. лв. или с около 7,9 млн. лв. по-малко от първоначалния.
Какво следва
Екологична оценка на плановете за управление на риска от наводнения за четирите басейнови дирекции с бюджет по проекта около 404 хил. лв. Е първото нещо, което не е било изпълнено и предстои да се случи през 2016 г., за да приключи проекта.
Следва да бъде изработена и програма от мерки за Източнобеломорски район, икономически анализ на проекта на програма от мерки на ниво районни басейнови управления, според одобрен бюджет за Басейнова дирекция - Пловдив около 300 хил.
Необходима е и консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения – изпълнява се от Басейнова дирекция - Плевен с разходи според одобрения бюджет около 2,3 млн. лв.
Допълнителни 3 млн. лв. национални средства
Освен че се удължава срокът за изпълнение, се налага за забавените дейности да бъдат осигурени допълнителни национални финансови средства - малко над 3 млн. лв., от бюджета на МОСВ.
Забавянето на процедурите и сключването на договори е довело до невъзможност част от средствата - авансови плащания към изпълнителите на обществените поръчки, да бъдат изплатени със средства по ОП "Околна среда" 2007-2013 г., защото срокът на допустимост на разходите по нея е до края на 2015 г.
Към 31.12.2015 г. от Управляващия орган са извършени плащания (включително авансови плащания) по проекта в размер на 75,68 на сто от актуализирания бюджет. Останалите 24,32 на сто за неизпълнените дейности) от бюджета на проекта остават за сметка на националния бюджет.
Без изпълнението на тези дейности не е възможно да има одобрени планове за управление на риска от наводнения и приключване на проекта, се посочва в одита.

Дневник, 17 август 2016

        << върни се назад